Search
Close this search box.

Hall of Fame

SAJL Hall of Fame

SAJL Hall of Fame on perustettu vuonna 2004. Valinta Hall of Famen jäseneksi on korkein kunnianosoitus, mitä amerikkalaisessa jalkapallossa voi Suomessa saavuttaa.  Jäsenyys on mahdollista saada niin pelikentällä kuin sen ulkopuolella tehdyn työn tuloksena. Hall of Famen jäsenyys voidaan myöntää kenelle tahansa merkittävästi suomalaisen amerikkalaisen jalkapallon parissa toimineelle henkilölle.

Hall of Famen toiminnalla on neljä keskeistä tarkoitusta:

 1. Kunnioittaa lajin parissa ylitse muiden ansioituneita henkilöitä
 2. Säilyttää ja vaalia lajin arvokkainta historiaa, perinteitä ja ansiokkaimpia muistoja
 3. Lisätä tietoisuutta lajin alkuperästä, kehityksestä ja kasvusta merkittävänä osana suomalaista kulttuuria
 4. Edistää lajia ja sen positiivisia arvoja

 

SAJL Hall of Fame jäsenet

Hall of Fame:n  jäseniä ovat siihen valintaprosessin kautta hyväksytyt henkilöt. Vuonna 2004 ensimmäisiksi jäseniksi valittiin suomalaisen jenkkifutiksen alkuvuosien pioneerit Juuso Hämäläinen, Matti Lindholm, Jari Närhi, Juha Pinomaa ja Ari Tuuli, kaikki viisi jäsennumerolla #1. 

Kaikkien jäsenten profiilit löydät jäsenlistasta

SAJL Hall of Fame – valintamenettely

Kriteerit ja kelpoisuus

Hall of Famen (HOF) jäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka toiminnallaan pelikentällä tai sen ulkopuolella on erityisen merkittävällä, esimerkillisellä ja ainutlaatuisella tavalla vaikuttanut lajiin tai sen kehitykseen omalla aikakaudellaan.

Pelaajana saavutettujen ansioiden perusteella valittavalta jäseneltä edellytetään, että hänen peliuransa on päättynyt vähintään viisi vuotta ennen valintavuotta. Mahdollistaja, jonka toiminta on kestänyt alle 10 vuotta, voidaan valita jäseneksi sen jälkeen, kun hänen uransa tai toimikautensa päättymisestä on kulunut viisi vuotta. Mahdollistaja, jonka toiminta on kestänyt 10 vuotta tai pidempään, voidaan valita em. aikarajasta riippumatta ja myös, vaikka hänen toimintansa jatkuisi edelleen.

HOF-ehdokkaat on jaettu kahteen ryhmään: Pelaajat ja Mahdollistajat. Mahdollistajat ovat mm. tuomareita, valmentajia, toimihenkilöitä ja toimittajia. Pitkällä aikavälillä enemmistön valituista tulisi olla pelaajia. Samoin tulisi huomioida, että kaikki pelipaikat tulevat riittävällä tavalla edustetuiksi. Ehdokas voi olla meritoitunut myös molemmissa ryhmissä ja silloin valinta voidaan tehdä ehdokkaan kokonaisansioiden pohjalta.

Ehdokkaita valittaessa huomioidaan lajin, tilastojen ja muun materiaalin kehittyminen vuosien saatossa ja se, että eri vuodet eivät ole välttämättä keskenään vertailukelpoisia. Yleisellä tasolla kaikkiin kriteereihin liittyy kuitenkin soveltaen seuraavat pääperiaatteet:

Ehdokkaan saavutukset
  • Henkilökohtaiset tilastot, saavutukset
  • Vaikutus joukkueen menestykseen
  • Kansallinen tai kansainvälinen menestys tai vaikutus
Kestävä vaikutus
  • Ehdokkaan vaikutus joukkueen tai lajin suosioon, kehittymiseen ja/tai menestykseen pitkällä aikajänteellä

 

Uusien jäsenten valinta ja määrä

HOF jäsenet valitaan jäsenäänestyksellä, joka toimitetaan sähköpostitse tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Tullakseen valituksi on jäseneksi esitettävän henkilön saatava puoltava ääni vähintään kahdelta kolmasosalta (2/3) äänestykseen osallistuvista jäsenistä

Uusia jäseniä voidaan valita vuosittain vähintään yksi tai enintään neljä lukuun ottamatta SAJL:n kymmenvuotisjuhlavuosia, jolloin uusia jäseniä voidaan valita enemmän.

Jäsenten valintaprosessi

Oikeutta esittää uusia jäseniä HOF:iin ei ole rajoitettu. Esitysten vertailukelpoisuuden vuoksi ne on kuitenkin tehtävä SAJL:n vahvistamalla hakulomakkeella (ks. linkki alla)

Jäsenäänestystä varten asian valmistelee valittujen HOF jäsenien ja SAJL:n nimeämä Valiokunta. Valiokunnan kokoonpano on 6-10 HOF jäsentä ja yksi SAJL edustaja. Valiokunnan nimittää Liittohallitus. Valiokunnan jäseniä nimettäessä on huolehdittava siitä, että ryhmässä on laaja tietämys sekä amerikkalaisen jalkapallon historiasta että nykypäivästä. Valiokunta voi myös itse esittää uusia ehdokkaita.

Valiokunta tai sen asettama valmisteluryhmä käy läpi,  tarkastaa ja tarvittaessa täydentää/täydennyttää jäsenesitykset, laatii kustakin esitettävästä henkilöstä perustellun yhteenvedon ansioluetteloineen ja tekee jäsenäänestysehdotuksen. Jäsenäänestykseen ensimmäiseen vaiheeseen nimetään enintään viisitoista henkilöä.

Ensimmäisen vaiheen äänestyksessä HOF-jäsenet listaavat asetettuun määräaikaan mennessä neljä (4) mielestään Hall of Fame-valinnan kriteerit täyttävää ehdokasta paremmuusjärjestykseen. Äänimäärä kullekin ehdokkaalle lasketaan pisteytettynä alla olevan taulukon mukaisesti. Kokonaispistemäärän mennessä tasan, ratkaistaan järjestys ehdokkaiden sijoitusmäärien mukaan (1.- 4.)

Finalistien eli neljän eniten ääniä saaneen henkilön kesken suoritetaan lopullinen äänestys. HOF-jäsenet äänestävät kunkin finalistin valitsemisen puolesta tai vastaan. Tullakseen valituksi SAJL Hall of Fame-jäseneksi finalistin tulee saada vähintään 2/3 kannatus valinnalleen määräaikaan mennessä äänestäneiltä jäseniltä. Uudeksi jäseneksi tulee vuosittain valita vähintään yksi henkilö. Siinä tapauksessa, ettei yksikään neljästä jäsenestä saa riittävää määrää puoltoääniä tullakseen valituksi, valitaan uudeksi jäseneksi eniten puoltoääniä saanut. Jos tällaisia henkilöitä on yksi tai useampia suoritetaan näiden välillä äänestys, jossa eniten ääniä saanut valitaan.

Uusien jäsenten julkistaminen

Hall of Fame Ehdokaslista julkaistaan SAJL:n sivuilla ennen HOF jäsenten lopullista julkistamista. HOF:in uudet jäsenet julkistetaan vuosittain Vaahteramaljan tai erityisestä syystä jonkun muun SAJL:n järjestämän tapahtuman yhteydessä.

Tutustu jäseniin tai ehdota uutta