Hall of Fame

SAJL Hall of Fame

SAJL Hall of Fame on perustettu vuonna 2004. Valinta Hall of Famen jäseneksi on korkein kunnianosoitus, mitä amerikkalaisessa jalkapallossa voi Suomessa saavuttaa.  Jäsenyys on mahdollista saada niin pelikentällä kuin sen ulkopuolella tehdyn työn tuloksena. Hall of Famen jäsenyys voidaan myöntää kenelle tahansa merkittävästi suomalaisen amerikkalaisen jalkapallon parissa toimineelle henkilölle.

Hall of Famen toiminnalla on neljä keskeistä tarkoitusta:

 1. Kunnioittaa lajin parissa ylitse muiden ansioituneita henkilöitä
 2. Säilyttää ja vaalia lajin arvokkainta historiaa, perinteitä ja ansiokkaimpia muistoja
 3. Lisätä tietoisuutta lajin alkuperästä, kehityksestä ja kasvusta merkittävänä osana suomalaista kulttuuria
 4. Edistää lajia ja sen positiivisia arvoja

 

SAJL Hall of Fame jäsenet

Hall of Fame:n  jäseniä ovat siihen valintaprosessin kautta hyväksytyt henkilöt. Vuonna 2004 ensimmäisiksi jäseniksi valittiin suomalaisen jenkkifutiksen alkuvuosien pioneerit Juuso Hämäläinen, Matti Lindholm, Jari Närhi, Juha Pinomaa ja Ari Tuuli, kaikki viisi jäsennumerolla #1. 

Kaikkien jäsenten profiilit löydät jäsenlistasta

SAJL Hall of Fame – valintamenettely

Kriteerit ja kelpoisuus

Hall of Famen (HOF) jäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka toiminnallaan pelikentällä tai sen ulkopuolella on erityisen merkittävällä, esimerkillisellä ja ainutlaatuisella tavalla vaikuttanut lajiin tai sen kehitykseen omalla aikakaudellaan.

Pelaajana saavutettujen ansioiden perusteella valittavalta jäseneltä edellytetään, että hänen peliuransa on päättynyt vähintään viisi vuotta ennen valintavuotta. Valmentaja ja Mahdollistaja voidaan valita viisi vuotta toimikautensa päättymisestä tai jos ehdokkaan toiminta on jatkunut yli 10 vuotta.

HOF-ehdokkaat on jaettu kahteen ryhmään: Pelaajat ja Mahdollistajat. Mahdollistajat ovat mm. tuomareita, valmentajia, toimihenkilöitä ja toimittajia. Pitkällä aikavälillä pääosan valittuja tulee olla pelaajia ja samalla huomioida, että kaikki pelipaikat tulee olla riittävällä tavalla huomioituja. Ehdokas voi olla meritoitunut myös molemmissa ryhmissä ja silloin valinta voidaan tehdä ehdokkaan kokonaisvaikutuksen pohjalta.

Ehdokkaita valittaessa huomioidaan lajin, tilastojen ja muun materiaalin kehittyminen vuosien saatossa ja se, että eri vuodet eivät ole välttämättä vertailukelpoisia. Yleisellä tasolla kaikkiin kriteereihin liittyy kuitenkin soveltaen seuraavat pääperiaatteet:

Ehdokkaan saavutukset
  • Henkilökohtaiset tilastot, saavutukset
  • Vaikutus joukkueen menestykseen
  • Kansallinen tai kansainvälinen menestys tai vaikutus
Kestävä vaikutus
  • Ehdokkaan vaikutus joukkueen tai lajin suosioon, kehittymiseen ja/tai menestykseen pitkällä aikajänteellä

Uusien jäsenten valinta ja määrä

HOF jäsenet valitaan jäsenäänestyksellä, joka toimitetaan sähköpostitse tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Tullakseen valituksi on jäseneksi esitettävän henkilön saatava puoltava ääni vähintään kahdelta kolmasosalta (2/3) äänestykseen osallistuvista jäsenistä

Uusia jäseniä voidaan valita vuosittain vähintään yksi tai enintään neljä lukuun ottamatta SAJL:n kymmenvuotisjuhlavuosia, jolloin uusia jäseniä voidaan valita enemmän

Henkilöiden ehdottaminen Hall of Famen jäseniksi

Kuka tahansa voi ehdottaa omaa suosikkiaan Hall of Fame-jäseneksi lähettämällä jäsenehdotuskaavakkeen SAJL:ään kunkin kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä.

Oikeutta esittää uusia jäseniä HOF:iin ei ole rajoitettu. Esitysten vertailukelpoisuuden vuoksi ne on kuitenkin tehtävä SAJL:n vahvistamalla hakulomakkeella.

Jäsenäänestystä varten asian valmistelee valittujen HOF jäsenien ja SAJL:n nimeämä Valiokunta. Valiokunnan kokoonpano on 6-10 HOF jäsentä ja yksi SAJL edustaja. Valiokunnan nimittää Liittohallitus. Valiokunnan jäseniä nimettäessä on huolehdittava siitä, että ryhmässä on laaja tietämys sekä amerikkalaisen jalkapallon historiasta että nykypäivästä. Valiokunta voi myös itse esittää uusia ehdokkaita.

Valiokunta käy läpi ja tarkastaa jäsenesitykset, laatii kustakin esitettävästä henkilöstä perustellun yhteenvedon ansioluetteloineen ja tekee jäsenäänestysehdotuksen. Jäsenäänestykseen ensimmäiseen vaiheeseen nimetään enintään viisitoista henkilöä.

Ensimmäisen vaiheen äänestyksessä HOF-jäsenet listaavat asetettuun määräaikaan mennessä neljä (4) mielestään Hall of Fame-valinnan kriteerit täyttävää ehdokasta paremmuusjärjestykseen. Äänimääräksi kullekin ehdokkaalle lasketaan pisteytettynä alla olevan taulukon mukaisesti. Kokonaispistemäärän mennessä tasan, ratkaistaan järjestys ehdokkaiden sijoitusmäärien mukaan (1.- 4.).

 

Finalistien eli neljän eniten ääniä saaneen henkilön kesken tehdään lopullinen äänestys. HOF-jäsenet äänestävät kunkin finalistin valitsemisen puolesta tai vastaan. Tullakseen valituksi SAJL Hall of Fameen finalistin tulee saada vähintään 2/3 kannatus valinnalleen määräaikaan mennessä äänestäneiltä jäseniltä. Koska uudeksi jäseneksi tulee vuosittain valita vähintään yksi henkilö, jos yksikään neljästä jäsenestä ei saavuta riittävää määrää puolto ääniä tullakseen valituksi, valitaan uudeksi jäseneksi eniten puoltoääniä saanut. Jos tällaisia henkilöitä on yksi tai useampia suoritetaan äänestys näiden välillä, jossa eniten ääniä saanut valitaan.

Uusien jäsenten julkistaminen

Hall of Fame ehdokaslista julkaistaan SAJL:n sivuilla ennen HOF jäsenten lopullista julkistamista. HOF:in uudet jäsenet julkistetaan vuosittain Vaahteramaljan tai erityisestä syystä jonkun muun SAJL:n järjestämän tapahtuman yhteydessä.

 

Tutustu jäseniin tai ehdota uutta